Miljöpolicy

Vi på MNN Recycling AB, förbinder oss att minska vår påverkan på miljön genom att ta ansvar för vår verksamhet. Vi strävar efter att vara en hållbar organisation och är medvetna om vårt ansvar gentemot samhället och planeten. Vi arbetar för att uppnå detta genom följande åtaganden:

1. Minska utsläppen av växthusgaser genom att minska vår energiförbrukning och främja användningen av förnybara energikällor. Vi strävar efter att minska vår koldioxidutsläpp och uppmuntra våra anställda att göra samma sak.

2. Minska användningen av icke förnybara resurser genom att sträva efter att minska vårt avfall och främja återvinning och återanvändning. Vi försöker använda miljövänliga material och undvika onödig plastanvändning.

3. Förebygga förorening genom att ta hänsyn till miljökonsekvenserna av våra aktiviteter och produkter. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på vatten, luft och mark.

4. Uppmuntra till hållbarhet genom att främja miljömedvetenhet och ansvarsfullt beteende hos våra anställda och leverantörer. Vi vill skapa en kultur av hållbarhet och miljömedvetenhet som sträcker sig bortom vårt företag och in i samhället.

5. Följa miljölagstiftningen och andra krav som gäller för vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt för att uppdatera vår kunskap och hålla oss uppdaterade om nya lagar och förordningar som påverkar vår verksamhet.

Vi åtar oss att kontinuerligt utvärdera och förbättra vår miljöprestanda och vi strävar efter att vara en föregångare inom hållbarhetsområdet. Vi kommer också att kommunicera vår miljöpolicy till våra anställda, leverantörer och allmänheten för att skapa medvetenhet och engagemang kring vårt miljöarbete.